Z życia szkoły!

Czym jest Szkoła z klasą?

Szkoła z klasą jest akcją społeczną dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (od drugiego roku kampanii). Program przygotowała i koordynuje Gazeta Wyborcza, fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Program finansowany jest przez Agorę SA, wydawcę m.in. Gazety Wyborczej.

Szkoła z klasą to dziesiątki tysięcy uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców, którzy chcą, aby ich szkoły uczyły twórczego i krytycznego myślenia, sprawiedliwie oceniały, miały dobry klimat, rozwijały w młodych wrażliwość, pomagały im uwierzyć w siebie i przygotowywały swych uczniów do dorosłości w nowoczesnym, szybko zmieniającym się świecie.

Inicjatorzy akcji jako cel postawili sobie: zasiać w polskich szkołach nowy sposób myślenia o oświacie, promować zasady wspierające nowoczesną, efektywną edukację, podnoszące jej poziom, oddziaływać na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywiać współpracę szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym.

6 głównych zasad

dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły:

 • Zasada 1: Szkoła z klasą wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe.
 • Zasada 2: Szkoła z klasą sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania.
 • Zasada 3: Szkoła z klasą uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i lepiej sobie w nim radzić.
 • Zasada 4: Szkoła z klasą rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego.
 • Zasada 5: Szkoła z klasą pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera.
 • Zasada 6: Szkoła z klasą przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury.

Nasze zadania …

… realizowane w naszej szkole ramach akcji Szkoła z klasą:

 

 • Zasada 1: Szkoła dobrze uczy każdego ucznia
  nasze zadanie: Sprawdźmy, czego nauczyliśmy
 • Zasada 2: Szkoła ocenia sprawiedliwie
  nasze zadanie: Poinformujmy, jak oceniamy
 • Zasada 3: Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
  nasze zadanie: Festiwal nauki
 • Zasada 4: Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
  nasze zadanie: Nasza mała i wielka ojczyzna
 • Zasada 5: Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat 
  nasze zadanie: Szkoła bez nałogów>
 • Zasada 6: Szkoła przygotowuje do przyszłości
  nasze zadanie: Dostępny komputer i internet

Adresy naszych stron na portalu Gazeta.pl

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

 

Małe granty …

… to jeden z elementów programu „Akademia szkoły z klasą”, który jest organizowany w ramach akcji Szkoła z klasą. Organizatorami programu pod nazwą Akademia szkoły z klasą są Agora S.A., wydawca Gazety Wyborczej, i portalu Gazeta.pl oraz Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem akcji jest także Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W programie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły, które uzyskały tytuł Szkoły z klasą.

Kilka razy w ciągu roku szkolnego 2004/2005 odbywało się losowanie szkół, które mogły ubiegać się o dofinansowanie projektu. Wylosowane szkoły otrzymują promesę, czyli pozwolenie na złożenie opracowanego przez siebie projektu w określonym regulaminowo terminie.

Śladami kaliskich legend

Projekt realizowany w naszej szkole w ramach programu Małe granty:
Projekt opracowały i zrealizowały mgr Beata Ławińska (nauczyciel plastyki) oraz mgr Elżbieta Grzesiak (nauczyciel j. polskiego). Zajęcia prowadzone w ramach projektu miały charakter literacko-plastyczny. Brali w nich udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej. Czas realizacji projektu: od lutego do maja 2005 roku. Zajęcia odbywały się po lekcjach w wyznaczonej sali lekcyjnej lub na terenie miasta (zwiedzono m.in. Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, wieżę ratuszową, zabytkowe, najstarsze w mieście, kościoły, mury obronne z basztą Dorotką, Zawodzie – kolebkę Kalisza, budynek dawnej Rogatki Wrocławskiej, Starówki, ruin zamku grodzkiego).

Projekt skierowany był do uczniów zainteresowanych wskazaną tematyką, pragnących poszerzyć swoją wiedzę o przeszłości rodzinnego miasta, chętnie czytających i angażujących się w działania artystyczne.Zajęcia dostarczyły uczniom okazji do dokładnego poznania kaliskich legend, stworzenia do nich ilustracji, zwiedzenia miejsc opisanych w określonych tekstach, pisania sprawozdań, sporządzenia mapek przedstawia-jących trasę wycieczek, przeprowadzenia wywiadów z opiekunami zabytków, wykonania folderów, szkiców w naturze, przygotowania i wystawienia inscenizacji wybranej legendy oraz zorganizowania dla klas IV – VI konkursu znajomości kaliskich legend i regionu.

Tematyka poszczególnych zajęć:

 • Eligiusz Kor-Walczak i jego artysyczny sposób utrwalenia legendarnej przeszłości Ziemi Kaliskiej.
 • Prezentacja legend kaliskich przez uczniów: O powstaniu Kalisza, Srebrny denar Trajana, Klątwa świętego Wojciecha, Dorotka, Królewskie ptaki, Obraz u fary, Jak święty Józef pomógł wypędzić Szwedów, Serce ratuszowego zegara, O Rokicie i franciszkańskim skarbie, O kamieniu gołuchowskim.
 • Wycieczki do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz do miejsc opisanych we wskaznych legendach.
 • Prezentacja sprawozdań i szkiców plastycznych z odbytych wycieczek podczas apelu i wystawa prac.
 • Przygotowanie i wystawienie inscenizacji o historii miasta utrwalonej w wybranej legendzie.
 • Konkurs znajomości kaliskich legend dla uczniów klas IV – VI przygotowany przez uczestników projektu.