Z życia szkoły!

SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM NR 2
Absolwent gimnazjum, na miarę swojego wieku jest:
1. Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:

 • najczęściej zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego, a przypadki swego złego zachowania umie poddać krytycznej refleksji i nie powtarza błędów, do których popełnienia potrafi się przyznać;
 •  przestrzega zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji;
 •  nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość o zdrowie oraz unikanie zagrożeń związanych z uzależnieniami;
 •  sprawnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią realizując wspólne zadania.

2. Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:

 • jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy;
 • poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności, problemów do rozwiązania, a nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu sprawdzić się w oczach własnych;
 •  potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele, wymagające pomysłowości  i konsekwencji w realizacji;
 •  umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i podjąć właściwą decyzję.

3. Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:

 • w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć;
 • rozumie złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup, z którymi jest związany, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności;
 • umie trafnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania.

4. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:

 • cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych, ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości motywacji i odmienności kulturowej ludzi;
 •  umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych;
 •  potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron;
 • potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji i symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych.

5. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:

 •  ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i respektuje tęróżnorodność;
 •  potrafi odnieść zachowanie własne i cudze do znanego mu i szanowanego przezeńsystemu wartości naszego kręgu kulturowego;
 •  nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną oraz w zakresie postaw i zachowań

6. Jest przygotowany do życia w społeczeństwie informacyjnym, co oznacza, że:

 •  potrafi wyszukiwać, porządkować i wykorzystywać informację z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej
 •  potrafi właściwie odbierać i wykorzystywać media